دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی
معرفی

مشخصات فردی

نام : سیده شیما   یوسفی

پست الکترونیکی : shyousefi81@gmail.com

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : صنایع غذایی/کنترل کیفی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه شهید بهشتی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : مهندسی علوم و صنایع غذایی/مهندسی صنایع غذایی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه تهران

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مهندسی علوم و صنایع غذایی/مهندسی صنایع غذایی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه تهران

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی

مرتبه علمی : استادیار

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه تخصصی صنایع غذایی

نوع استخدام : پیمانی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1394-12-1

سیده شیما یوسفی

محل خدمت:   دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی

مرتبه علمی : استادیار

^